Shri Mandaviya was awarded “Men for Menstruation” by UNICEF on Menstrual Hygiene Day for his initiative of “Suvidha Sanitary Napkin” under PMBJP Scheme on Menstrual Hygiene day 2019