‘રાષ્ટ્ર રક્ષા યજ્ઞ’

‘રાષ્ટ્ર રક્ષા યજ્ઞ’ પ્રસંગે બનાવેલ ભારત માતાની પ્રતિકૃતિના પૂજન અને આરતીનો લાહવો હજારો લોકો એ લીધો. આ અનોખો પ્રયોગ લોકો માટે જીવનભરનું સંભારણું બનેલ છે

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *