“સ્નેહ મિલન”

“નવા વર્ષનો સૂરજ ઊગ્યો એ સંદેશો લઈને, હે માનવ તું જીવ સૌને હૈયાવગો થઈને..” ભાવનગર શહેર ભાજપ દ્વારા આયોજીત નૂતન વર્ષ નિમિત્તે આયોજીત “સ્નેહ મિલન” સમારંભમાં હાજરી આપી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *