Meeting

આજેજસદણખાતેજસદણનગરપાલિકાવોર્ડનં. 1 થી 7 તેમજભાડલાઅનેકમળાપુરજીલ્લાપંચાયતસીટનાબુથપ્રભારીઅનેબુથઈન્ચાર્જસાથેબેઠકયોજી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *