ભરૂચના પ્રવાસે કેન્દ્રીય મંત્રીશ્રી મનસુખ માંડવિયા