2018

દેશમાં ડેમોગ્રાફિક ડીવિડન્ડનો સર્વાધિક ઉપયોગ ભારતના આર્થિક વિકાસ માટે અવસર અને પડકાર બને છે: કેન્દ્રીય મંત્રીશ્રી મનસુખ માંડવિયા

Download PDF

By |2021-08-14T11:46:57+05:30December 3, 2018|Press Releases|Comments Off on દેશમાં ડેમોગ્રાફિક ડીવિડન્ડનો સર્વાધિક ઉપયોગ ભારતના આર્થિક વિકાસ માટે અવસર અને પડકાર બને છે: કેન્દ્રીય મંત્રીશ્રી મનસુખ માંડવિયા

PCPIRs in India register good progress in attracting Investments for Industrial Development and generating Employment: Shri Mansukh Mandaviya

Download PDF

By |2021-08-14T11:58:32+05:30November 29, 2018|Press Releases|Comments Off on PCPIRs in India register good progress in attracting Investments for Industrial Development and generating Employment: Shri Mansukh Mandaviya

Shri Mandaviya Says, Recent Reforms in Transport Sector to benefit Transporters and reduce Pollution

Download PDF

By |2021-08-14T12:56:55+05:30November 27, 2018|Press Releases|Comments Off on Shri Mandaviya Says, Recent Reforms in Transport Sector to benefit Transporters and reduce Pollution

ગુજરાતના ખંભાળિયા-લીમડી હાઈવે પર દ્વારકા નજીક દત્રાણા-જવાનપર ગામ વચ્ચે ઈમરજન્સી લેન્ડીંગ એર સ્ટ્રીપ બનાવાશે : કેન્દ્રીય મંત્રીશ્રી મનસુખભાઈ માંડવિયા

Download PDF

By |2021-08-14T13:06:46+05:30November 19, 2018|Press Releases|Comments Off on ગુજરાતના ખંભાળિયા-લીમડી હાઈવે પર દ્વારકા નજીક દત્રાણા-જવાનપર ગામ વચ્ચે ઈમરજન્સી લેન્ડીંગ એર સ્ટ્રીપ બનાવાશે : કેન્દ્રીય મંત્રીશ્રી મનસુખભાઈ માંડવિયા

Impact of GST has largely been positive and constructive on Pharma Sector: Shri Mansukh Mandaviya

Download PDF

By |2021-08-14T13:22:15+05:30November 15, 2018|Press Releases|Comments Off on Impact of GST has largely been positive and constructive on Pharma Sector: Shri Mansukh Mandaviya

Shri Mandaviya Says Bhoomi Rashi Portal has Changed the Process of Land Acquisition System in the Country

Download PDF

By |2021-08-14T13:27:14+05:30November 14, 2018|Press Releases|Comments Off on Shri Mandaviya Says Bhoomi Rashi Portal has Changed the Process of Land Acquisition System in the Country

‘રાષ્ટ્ર રક્ષા યજ્ઞ’ ની પૂર્ણાહુતિ સાથે જ લોકોમાં એક નવી રાષ્ટ્ર ચેતનાનો પ્રારંભ થયો છે : કેન્દ્રીય મંત્રીશ્રી મનસુખભાઈ માંડવિયા

Download PDF

By |2021-08-14T13:32:33+05:30November 12, 2018|Press Releases|Comments Off on ‘રાષ્ટ્ર રક્ષા યજ્ઞ’ ની પૂર્ણાહુતિ સાથે જ લોકોમાં એક નવી રાષ્ટ્ર ચેતનાનો પ્રારંભ થયો છે : કેન્દ્રીય મંત્રીશ્રી મનસુખભાઈ માંડવિયા

વાણીયાવીડી પ્રાકૃતિક ધામ (ઠાકર ધામ) ‘રાષ્ટ્ર રક્ષા યજ્ઞ’ – તા. ૧૧-૧૧-૨૦૧૮નાં રોજ કરમદીયા ગામે શહીદવીર દેવાભાઈ પરમારનાાં સ્ટેચ્યુનું અનાવરણ કરવામાં આવશે.

Download PDF

By |2021-08-14T14:14:23+05:30November 5, 2018|Press Releases|Comments Off on વાણીયાવીડી પ્રાકૃતિક ધામ (ઠાકર ધામ) ‘રાષ્ટ્ર રક્ષા યજ્ઞ’ – તા. ૧૧-૧૧-૨૦૧૮નાં રોજ કરમદીયા ગામે શહીદવીર દેવાભાઈ પરમારનાાં સ્ટેચ્યુનું અનાવરણ કરવામાં આવશે.

Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Pariyojana, is now making an impact on common masses in its endeavor to provide quality medicines at an affordable price: Mansukh Mandaviya

Download PDF

By |2021-08-14T14:53:18+05:30October 31, 2018|Press Releases|Comments Off on Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Pariyojana, is now making an impact on common masses in its endeavor to provide quality medicines at an affordable price: Mansukh Mandaviya

Citizens save around Rs. 600 crores till date during FY2018- 19 under PMBJP: Shri Mansukh Mandaviya

Download PDF

By |2021-08-14T14:26:45+05:30October 31, 2018|Press Releases|Comments Off on Citizens save around Rs. 600 crores till date during FY2018- 19 under PMBJP: Shri Mansukh Mandaviya
Go to Top